عکس نوشته ماه محرم عالم همه محو گل رخسار حسین است، ذرات جهان درعجب از کار حسین است. دانی که چرا خانه ی حق گشته سیه پوش، یعنی که خدای تو عزادار حسین است. عکس های آغاز ماه محرم ما زین جهان از پی دلدار میرویم ، به شوق دیدار حیدر کرار میرویم ، درب