شعر عید نوروزه و حاجی فیروزه   عید نوروزه و حاجی فیروزه حاجی فیروزه سالی یه روزه