معما ریاضی حدس عدد با عکس و جواب در تصویر زیر به جای علامت سوال چه عددی باید قرار گیرد؟ با توجه به رابطه های موجود بین اعداد فوق، عدد داخل مثلث سمت راست را بیابید. معمای ریاضی با جواب ، حدس عدد