کاریکاتور تبدیل ریال به تومان با شنیده شدن خبر حذف ریال از مبادلات و تبدیل ان به تومان ، کاریکاتوریست های خوش ذوق تصاویری از این تغییرات را در قالب طنز به تصویر کشیدند. کاریکاتور تبدیل ریال به تومان کاریکاتور حذف صفر از پول ملی