روز حریم خصوصی اطلاعاتی ۸ بهمن روز حریم خصوصی اطلاعاتی ، انواع حریم خصوصی مفهوم حریم خصوصی بر مفهوم امنیت نیز تأثیر می‌گذارد حریم خصوصی یعنی (فرد آزادانه حق داشته باشد در خلوت خود اطلاعات مربوط به امور زندگی اش را پنهان نموده و بر آن کنترل داشته و مانع دسترسی دیگران به این اطلاعات