حسادت های عاشقانهحسادت های عاشقانه
راهکارهای مقابله با حسادت های عاشقانه این که شما نسبت به همسر خود احساس مالکیت داشته باشید تا حدودی طبیعی است. به خصوصدر ابتدای آشنایی و ازدواج که تب تان تندتر است و حس می کنید همسرتان دربست باید خودش را وقف شما کند. اما واقعیت این است که ادامه این وضعیت یا شدت گرفتن
نکاتی برای رهایی از حسادت های عاشقانه روابط بخاطر مشاجراتی که از روی حسادت است بر هم می‌خورند حسادت کشنده است. روابط بخاطر مشاجراتی که از روی حسادت است بر هم می‌خورند و آدم‌ها از روی حسادتشان آدم‌های دیگر را می‌کشند. این را تصور کنید. در یک مهمانی هستید و یک نفر حس دوستانه‌ای دارد