نکاتی برای رهایی از حسادت های عاشقانه روابط بخاطر مشاجراتی که از روی حسادت است بر هم می‌خورند حسادت کشنده است. روابط بخاطر مشاجراتی که از روی حسادت است بر هم می‌خورند و آدم‌ها از روی حسادتشان آدم‌های دیگر را می‌کشند. این را تصور کنید. در یک مهمانی هستید و یک نفر حس دوستانه‌ای دارد