نامه حسن خمینی به هاشمی درباره رد صلاحیت در انتخابات … نام شما توأم با امید به فردا، در حافظه مردم ایران نقشی برجسته خواهد یافت . و همین است که نام شما را جاودانه می سازد. امید سرمایه اصلی یک ملت است… در پی اعلام اسامی نامزدهای احرازصلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای