حضرت سلیمان حضرت سلیمان
شرح چگونگی مرگ حضرت سلیمان
داستان هدهد و بلقیس
خصوصیات حضرت سلیمان و عظمت او