حضرت معصومه حضرت معصومه
دلنوشته در مورد ولادت حضرت معصومه دل نوشته ولادت حضرت معصومه (س) کویر براى حضورت نورانى مى‌شود و پنجره‌ها به شوق رویت، نیمه شبى را به سوى خورشید باز نمى‌شوند. کوچه پس کوچه هاى قم به یمن حضورت نورانى مى‌شوند و سرو هاى آزاد به احترامت قیام مى‌کنند. آرام آرام، بر پهنه کویر حضور پرولایت
مسافران کاروان حضرت معصومه در این سفر، چهار نفر از برادران و حدود چهل نفر از مردان که همگی از برادرزاده ها و اقوام بودند، حضرت معصومه (س) را همراهی می کردند. مسافران کاروان حضرت معصومه (س) به ایران حضرت معصومه (س) در خانواده ای که سرچشمه علم و تقوا بود، متولد شد. بعد از
برخی ویژگیهای حضرت معصومه