صداقت راز موفقیت در زندگی زناشویی صداقت یا راستگویی یکی از بهترین ویژگی هایی است که هر انسان سالمی می تواند داشته باشد. صداقت همان آهن ربای نامرئی است که باعث جذب دل ها به هم می شود   به دست آوردن دل دیگران عوامل اخلاقی و روانی متعددی در توفیق و حفظ زناشویی مۆثرند، و