در هر شغلی که مشغول به کار باشید ، چه یک بازیگر باشید و چه یک دانشجو، به هر حال در زندگی شما حتما” موقعیتی پیش می آید که مجبور شوید یک متن بلند را در مدت زمان کوتاه حفظ کنید. ظاهرا” غیر ممکن به نظر می رسد اما در چنین موقعیتی بهتر است به