ویژگی ها و جایگاه کارمند در اسلام نظام اسلامی همواره نیازمند کارمندان و کارگزارانی است که در برابر زرق و برق دنیا نلغزند و در دام آلودگی ها گرفتار نشوند. جایگاه کارمند در اسلام