آیا میدانید آن دنیا چه خبر است دنیا، سرای کوچ کردن است، ولی مهم این است که انسان به کجا کوچ می کند؛ آیا به سرزمینی سراسر آسایش و رفاه یا به محلی بی آب و علف و همراه با مشقت و رنج؟ … در حقیقت این اعمال و رفتار آدمی است که جایگاه او