حق حق
مهریه چیست و چرا مهریه آنقدر مهم است مهریه در لغت به معنای کابین و جنسی که در وقت نکاح بر عهد شوهر است می باشد و در اصطلاح حقوقی نیز مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می باشد.
احادیثی از امام حسین علیه السلام  شرافت تقوا ، عمل ، فقیر ، سخنان امام حسین علیه السلام