اختلاف نظر در رابطه با همسر دوران نامزدی ، اختلافات نامزدی ، حل اختلافات نامزدی ، اختلاف نظر و جر و بحث ، متعهد کردن همسر