solution manual of continuum mechanic of Lai Introduction to continuum mechanics -Lai, 2010,4edition فایل زیر شامل جواب کل فصل های کتاب محیط پیوسته می باشد. برای دانلود اینجا کلیک کنید همچنین در این جا می توانید دو ویرایش از کتاب معروف مکانیک محیط های پیوسته را دانلود کنید. امیدوارم این کتاب ها مورد رضایت و