رفتار احساسی از سوی یک زن و درک نکردن همسرش در شرایط بحرانی روحی سبب شد تا حادثه‌ای تلخ و عبرت آموز رقم بخورد. ماجرا از این قرار است که چهار باجناق با یکدیگر در شرکتی کار می‌کردند و اخیرا یکی از باجناق‌ها با بقیه دچار اختلاف می‌شود تا آنکه سه باجناق باهم تصمیم می‌گیرند باجناق چهارم