عکسی جالب از حمل‌ ماست‌ باسرویس‌ ویژه‌ دوره‌ قاجار