حکایت آموزنده پند دزد حکایت آموزنده پند دزد   گویند ابوحامد محمد غزالى آن چه را فرا مى گرفت در دفترها مى نوشت. وقتى (زمانی) با کاروانى در سفر بود و نوشته ها را یک جا بسته با خود برداشت … در راه گرفتار راهزنان شدند.   غزالى رو به آنان کرد و به التماس