حکایت آموزنده «استر و اشتر» حکایت آموزنده ، حکایت مثنوی معنوی ، حکایت «استر و اشتر» استری  و شتری با هم دوست بودند، روزی استر به شتر گفت: ای رفیق! من در هر فراز و نشیبی و یا در راه هموار و در راه خشک یا تر همیشه به زمین می‌افتم ولی تو به راحتی