حکایت دزد بر سر چاه, حکایت جالب از سعدی, حکایت گلستان سعدی حکایت دزد بر سر چاه, حکایت جالب از سعدی در این مطلب از ابرتازه ها حکایت دزد بر سر چاه از گلستان سعدی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. پادشاهی قصد کشتن اسیری کرد. اسیر در