حکایت مولاناحکایت مولانا
حکایت آموزنده عیادت مرد ناشنوا از همسایه حکایت های مولانا ، حکایات مثنوی  ناشنوایی خواست به احوالپرسی بیماری برود. با خودش حساب و کتاب کرد که نباید به دیگران درباره ناشنوایی اش چیزی بگوید و برای آن که بیمار هم نفهمد او صدایی را نمی شنود باید از پیش پرسش های خود را طراحی کند
حکایت آموزنده دعوای چهار نفر بر سر انگور حکایتی از مثنوی معنوی