بوستان و گلستان سعدی, حکایت قصاص روزگار, حکایت گلستان سعدی بوستان و گلستان سعدی, حکایت قصاص روزگار در این مطلب از ابرتازه ها حکایت قصاص روزگار از سعدی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. فرمانده مردم آزاری، سنگی بر سر فقیر صالحی زد، در آن روز برای آن