حکایت های پند آموزحکایت های پند آموز
چند حکایت کوتاه و پند آموز جالب ۹ حکایت کوتاه و  پند آموز  جالب
حکایت پند آموز دو شاهزاده حکایت های گلستان سعدی ، حکایت پند آموز دو شاهزاده