حکم شرعی اسپرم اهدائی تلقیح مصنوعی, تلقیح مصنوعی در انسان, حکم تلقیح مصنوعی پیشرفت علم امروزه به کمک زوج های نابارور آمده و راه های گوناگونی را از لقاح خارج رحم گرفته تا استفاده از بانک نطفه و اهداء جنین در اختیار آنها می‌گذارد تا از موهبت پدر و مادر شدن بهره ببرند و لذت