غسل جنابت در افراد در مواقع خاصی واجب می شود که فرد در صورت رابطه جنسی و خروج منی از خود باید غسل را انجام دهد. در ادامه به نمونه هایی از احکام موجود در این زمینه اشاره خواهیم کرد. چه زمانی غسل جنابت واجب است  پرسش: غسل جنابت چه زمانی و در چه صورتی