عکس تینا آخوندتبار با حیوان خانگی اش تینا آخوندتبار عکس های جدیدی از خودش در کنار بوبو, حیوان خانگی اش منتشر کرده است! درادامه عکس های تینا آخوندتبار را مشاهده می کنید. تینا آخوندتبار ۲ عکس جدید از خودش به همراه حیوان خانگی اش منتشر کرده است. گویا تینا آخوندتبار اسم ‘ بوبو ‘  را