زمان خوردن هندوانه در فصول و اقلیم های گرم و در فواصل بین افطار تا سحر بخصوص افراد گرم مزاج، نیاز به خوردنی ها و نوشیدنی هایی دارند که به بدنشان خنکی بخشد و یکی از بهترین آنها هندوانه است. در این مطلب از ابرتازه ها مناسب ترین زمان خوردن هندوانه را توضیح داده ایم. برای