هتلی خاص در رشته کوه های آلپ! هتلی خاص در رشته کوه های آلپ که هتلی دیدنی و زیبا است. سفر به سرزمین های دور و عجایب دنیا خواسته و آرزوی همه انسان ها است. سوئیسی ها این خواسته را بر آورده کرده اند. در کوه های آلپ این کشور و در کوه معروف Whitepod