خاطرات شب عروسیخاطرات شب عروسی
شب اول عروسی چه باید کرد (۲) شب اول عروسی (شب زفاف) اولین شب شروع زندگی مشترک و یکی از شب های بسیار مبارک است . مبارکی آن از این جهت است که در روایت آمده مؤمن با ازدواج و عروسی کردن نیمی از ایمانش تکمیل می شود. شب عروسی اولین شب شروع زندگی مشترک
شب اول عروسی چه باید کرد (۱)  شب اول عروسی (شب زفاف) اولین شب شروع زندگی مشترک و یکی از شب های بسیار مبارک است . مبارکی آن از این جهت است که در روایت آمده مؤمن با ازدواج و عروسی کردن نیمی از ایمانش تکمیل می شود.