باغ پهلوان پور مهریز باغ پهلوان پور مهریز را بهتر بشناسیم  باغ پهلوان پور مهریز از باغهای متعلق به اواخر دوره قاجار است