با وجود تمامی تفاوت هایی که با یکدیگر داریم اما همه ما انسان هستیم . تصاویر قدرتمند زیر انتخاب مهربانتی و گذشت به جای خشونت را نشان می‌دهد. یک دانش آموز در جریان اعتراضات اصلاح نظامی آموزشی در کلمبیا یک نیروی پلیس را به آغوش کشید یک کودک آواره سوری در حال نشان دادن علامت