این عکس ها مربوط به تماشاگران و هواداران تیم های حاضر در جام کنفدراسیون ها در برزیل است که برای حمایت و تشویق تیم های خود به استادیوم می آیند.