تصاویر و کارت پستال شب های قدر شب قدر است امشب مست مستم‌ ای خدا با تو شدم تا مست دانستم که هستم ای خدا با تو در این خلوت تو من یا من تو، انصاف از تو می‌خواهم تو با من مست یا من مست هستم ای خدا با تو جدیدترین کارت پستال های