هواپیمای جدید و اختصاصی پرسپولیس بازتاب زیادی در محافل ورزشی داشت