دل نوشته شهادت حضرت علی اصغر لالایی علی اصغر, مداحی علی اصغر, نوحه علی اصغر دل نوشته ای برای حضرت علی اصغر و پلک گشودی دنیایی را که برایت کوچک بود خدا تو را برای تاریخ مقدّر کرد تا چیزی را به ادراک برسیم خورشید چشمانت را به زمین تاباند تا دنیا را از دریچه