افزایش دوام لاک ناخن, جلوگیری از پاک شدن لاک, دوام بیشتر لاک ناخن جلوگیری از پاک شدن لاک, دوام بیشتر لاک ناخن حتما برای شما نیز پیش آمده، زمانی که لاک می زنید بعد از مدت خیلی کوتاهی لاک از گوشه های ناخنتان پاک شود و باعث شود ناخن های زیبایتان نامرتب و زشت دیده