ترفندهای Windows Media Player Windows Media Player ، چندترفند ازجنس Windows Media Player