مدت زمان دوران نامزدی دختر و پسر دوران عقد ، طولانی شدن زمان عقد ، عقد دائم ، دوران عقد دختر و پسر ، مدیریت زمان دوران عقد