مدیریت زمان در محل کار ارزشمند بودن در محیط کار, برنامه ریزی در محیط کار, توصیه های مدیریت زمان استفاده عاقلانه و منطقی از زمان و مدیریت آن برای کسب موفقیت در همه جنبه های زندگی از جمله کار، اهمیت ویژه ای می یابد. در این مطلب از ابرتازه ها مهارت های مدیریت زمان در محل