یکی از کاراکترهایی که در مجموعه جدید مدیری با عنوان «ویلای من» حضور دارد «جمشید» نام دارد؛ این کاراکتر از آن مایه‌داران تازه به دوران رسیده‌ای است که به قول خود با چند تلفن قادر است کلی پول را جابجا کند. به گزارش ایسنا، شبکه ایران در ادامه نوشت: در یکی از دیالوگ‌های تازه‌ترین قسمت