احکام عوض کردن مرجع تقلید در این مطلب از ابرتازه ها احکام عوض کردن مرجع تقلید را توضیح داده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. عوض کردن مرجع تقلید ٬ مراجع تقلید شیعه اعمال کسی که مدتی را بدون تقلید گذرانده است در صورتی صحیح است که: الف) عمل او مطابق با