نکاتی درباره برگزاری مراسم پاتختی جشن پاتختی ، روز عروسی ، برگزار شدن مراسم ازدواج ، مراسم پاتختی ، عروس‌و‌داماد ، پایان عروسی