مراقبت از دندان های شیریمراقبت از دندان های شیری
راه های مراقبت از دندان شیری کودکان یک سوم از کودکان از سن ۳ سالگی از پوسیدگی دندان رنج می برند  حفظ دندان های شیری بمانند دندان های بلوغ بسیار مهم است. نوشیدن آب میوه با شیشه شیر باعث افزایش پوسیدگی دندان کودکان خواهد شد. یک سوم از کودکان از سن ۳ سالگی از پوسیدگی
رویش دندان های شیری کودک دندان های شیری ، مراقبت از دندان های شیری ، مراقبت از دندان کودک ، دندان شیری 
بهداشت دندان های شیری  پوسیدگی دندان کودکان ، دندانهای دائمی کودک ، بهداشت دهان و دندان ، بهداشت دندان های شیری