نحوه مراقبت از کودک بیمار روش های مراقبت از کودک بیمار, روش های مراقبت از کودک بیمار مراقبت از یک بچه بیمار، تنها چالشی است که حتی خونسردترین آدمها را هم دیوانه می کند. باید مرتب بینی بچه را بگیرید و با درجه تب او را اندازه گیری کنید و یک لحظه از او غفلت