اس ام اس غرور جدید ۹۴ اس ام اس غرور, اس ام اس های خفن عرور, پیامک غرور , متن های شاخ غرور زندگی را به بهانه خوابخواب را به بهانه درددرد را به بهانه تو  فراموش کردمحال خود قضاوت کن که  از من چه ماندجز تویی که وقت و بی وقت من را  انکار