۱ – پیتون تورینه سان این پیتون که زیستگاه آن جنوب شرقی آسیاست، درازترین مار دنیا است که طول آن به ۱۰.۷ متر می رسد. این مار سمی نیست، ولی جانور خطرناکی است.     ۲ – آناکوندای سبز آناکوندای سبز بومی آمریکای جنوبی است و طول آن به ۸.۵ متر می رسد. عکس آناکوندای