مانکن بودن پیرزن ۹۰ ساله مانکن بودن پیرزن ۹۰ ساله یکی از تعجب آورترین چیز هایی است که هیچ کس باورش نمی شد یکی از فعالترین مانکن های اینستاگرام را بشناسید ! این مادربزرگ ۹۳ ساله جزو فعالترین مانکنهای اینستاگرام است که از دوران پیری خود بیشترین لذت را میبرد ! مادربزرگ ۹۳ ساله، اِمیکو با