نقشه دختر جوان برای تصاحب ثروت پیرمرد میلیاردر اخبار حوادث ؛ دختر ۲۵ ساله برای رسیدن به هدفش، پیرمرد ثروتمند را با ترفندهای زنانه به دام انداخت و بعدهم او را به ویلایی در هشتگرد کشاند.